پرداخت آفلاین

روش های پرداخت آفلاین ما به صورت زیر است :

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۵۶۹۱۵۹۴۷۹

شماره حساب : ۰۲۲۱۵۸۱۷۶۲۰۰۴

بانک ملی ایران به نام مهدی ابراهیمی

نماد الکترونیکی developermen.ir