سیستم مدیریت محتوا: Private CMS

لیست تمامی نمونه کارهای سیستم مدیریت محتوا: Private CMS

نام سایت : a-pay
آدرس سایت : http://a-pay.co
وضعیت پروژه : درحال انجام
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : دانشگاه آزاد تهران جنوب
آدرس سایت : http://sida1.iausr.ac.ir
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : َASP.NET،MS SQL،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS
نام سایت : شرکت پرهیب
وضعیت پروژه : انجام شده
تکنولوژی های استفاده شده : MySql،Nodjs،PHP،CSS،HTML،JAVASCRIPT،Jquery
سیستم مدیریت محتوا : Private CMS


اگر سوال ، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتوانید از همین طریق برای ما تیکت ارسال کنید!